LPK atstovybė Briuselyje

LPK logo-LTLPK atstovybė Briuselyje įkurta 2006 metais. Atstovybė įsikūrusi BUSINESSEUROPE būstinėje, ES institucijų kvartale. Šiuo metu jai vadovauja Tomas Vasilevskis.

Pagrindiniai tikslai

Atstovauti LPK interesams BUSINESSEUROPE ir kitose europinėse asociacijose; atstovauti LPK interesams tiesioginiuose kontaktuose su ES institucijomis, koordinuoti atstovavimą su panašių interesų verslo ir institucinėmis koalicijomis Briuselyje ir Vilniuje; stiprinti LPK institucinį įvaizdį ir plėsti ryšių tinklus; glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvos nuolatine atstovybe prie ES; stebėti ES teisės aktų priėmimo procesą ir interesų dinamiką Briuselyje; konsultuoti LPK narius santykių su ES institucijomis ir reguliavimo klausimais; organizuoti renginius, vizitus ir susitikimus su aukšto lygio ES pareigūnais.

2017 m. prioritetiniai klausimai

LPK atstovas Ukrainoje

Lietuva kol kas neišnaudoja viso galimo verslo plėtros Ukrainoje potencialo, todėl LPK atstovo Sergej Prochorov darbas Ukrainoje stiprina ir spartina abipusio ekonominio bendradarbiavimo plėtrą. Ypatingas dėmesys skiriamas konkretiems projektams :

  • startuoliai IT ir inžinerijos srityje – Ukrainos įmonės įvardino Lietuvą kaip didelį potencialą verslo bazei šiose srityse turinčią valstybę;
  • IT paslaugų autsorsingas – Ukrainoje šiuo metu yra didelis neišnaudotas IT specialistų potencialas, kurie galėtų būti pasitelkiami kaip papildoma paslauga įgyvendinant didelius projektus;
  • biokuras – Ukrainoje pastaruoju metu labai sparčiai yra vystoma biokuro rinka ir biokuro produktų, atitinkančių ES keliamus reikalavimus, gamyba. Lietuva galėtų padėti Ukrainai plėsti biokuro eksportą ES rinkoje;
  • žemės ūkio produkcijos perdirbimas Lietuvoje.

BUSINESSEUROPE

BUSINESSEUROPE

BUSINESSEUROPE yra įtakingiausia europinė verslo organizacija, reguliariai bendraujanti su Europos Parlamentu, Europos Komisija ir Taryba, taip pat su europinėmis asociacijomis, užtikrindama, kad verslo balsas būtų girdimas visuose ES politikos formavimo etapuose. Atstovaudama Europos verslui tarptautinėje arenoje, BUSINESSEUROPE siekia geresnių sąlygų konkurencingumui pasauliniu mastu.

Šiuo metu BUSINESSEUROPE priklauso 40 narių, pirmaujančių pramonės ir darbdavių organizacijų iš 34 šalių (ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės šalių ir Turkijos), kurios vienija daugiau kaip 20 milijonų įmonių visoje Europoje. Be nacionalinių konfederacijų BUSINESSEUROPE priklauso 69 korporacijos, tarp kurių – BASF, ENEL, Google, BMW, Philip Morris, Siemens, Thermo Fisher, Norsk Hydro. Organizacijos struktūroje yra apie 60 darbo grupių, kurių veiklą koordinuoja 7 komitetai. Darbo grupių veikloje dalyvauja specialistai iš nacionalinių federacijų, Europos sektorinių asociacijų ir įmonių.

10 BUSINESSEUROPE bendrųjų prioritetų, kuriuos siekiama įtvirtinti Europos Komisijos ir Europos Parlamento veikloje 2014–2019 m. kadencijoje

LPK yra aktyvi BUSINESSEUROPE narė nuo 1998 metų (pradžioje – asocijuota narė, o nuo 2004 m. – visateisė organizacijos narė). BUSINESSEUROPE suteikia tvirtą pagrindą LPK atstovauti savo narių interesus ES lygmeniu: užtikrina prieigą prie įtakingo nacionalinių pramonės federacijų, europinių asociacijų ir įmonių tinklo, palengvina prieigą prie Europos Komisijos ir Europos Parlamento aukščiausio lygio vadovų, stiprina pozicijų poveikį, teikia ekspertų parengtą informaciją teisės aktų poveikio ir raidos klausimais.

LPK aktyviai dalyvauja priimant sprendimus BUSINESSEUROPE:

  • LPK prezidentas dalyvauja Pirmininkų taryboje (COPRES), aukščiausiame sprendimų priėmimų institute (susitikimai vyksta 2 kartus per metus ES pirmininkaujančios šalies sostinėje);
  • LPK generalinis direktorius atstovauja LPK Vykdomojo komiteto (EXCO) posėdžiuose (4 kartus per metus Briuselyje);
  • LPK administracijos atstovai, asociacijų ir įmonių ekspertai atstovauja LPK narių interesus darbo grupių posėdžiuose;
  • kasdienis atstovavimas įgyvendinamas per LPK atstovybę Briuselyje, vadovaujamą Tomo Vasilevskio, kuris yra ir LPK nuolatinis atstovas BUSINESSEUROPE.

Daugiau informacijos:


CESE_logo FREN

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) – tai konsultacinė asamblėja Briuselyje, kurios pagrindinis uždavinys – remiantis Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos prašymu, teikti nuomones dėl ES teisės aktų projektų arba savo iniciatyva atkreipti ES institucijų dėmesį į svarbiausius pilietinei visuomenei kylančius klausimus.

EESRK sudaro pilietinės visuomenės atstovai iš ES valstybių narių. 350 narių skiriami, remiantis valstybių narių siūlomais nacionaliniais kandidatų sąrašais penkerių metų kadencijai. Narių sudėtis paskutinį kartą atnaujinta 2015 m. rugsėjo 21 d.

Vienas iš Lietuvos atstovų šiame komitete yra LPK atstovas Gintaras Morkis, kuris taip pat yra kontaktinis visos Lietuvos delegacijos asmuo, delegacijos vardu koordinuojantis ryšius su ES bei nacionalinėmis institucijomis bei piliečiais. LPK atstovas dalyvauja ES išorinių santykių, Transporto ir energetikos, Ekonominės ir pinigų sekcijose, Rytų kaimynystės tęstiniame komitete, Strategijos 2020 koordinavimo grupės Transporto kategorijoje, taip pat kaip bendrapranešėjas dirba darbo grupėje nuomonei dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros rengti.

Daugiau informacijos:


biac-logo

BIAC

Verslo ir pramonės patariamasis komitetas (BIAC) yra pasaulinis verslo organizacijų tinklas, veikiantis prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO). BIAC narės yra EBPO šalių narių didžiausios verslo organizacijos.

Lietuva stebėtojo teisėmis BIAC nare tapo 2015 metais. LPK narystė BIAC Stebėtojo statusu prasidėjo 2015 m. sausio 30 d. Atitikusi stebėtojo statusą turintiems BIAC nariams keliamus kriterijus, LPK parodė, kad atstovauja didelei privataus sektoriaus daliai, taip pat turi žmogiškųjų ir finansinių išteklių, leidžiančių prisidėti prie BIAC veiklos.

Dalyvavimas BIAC veikloje suteikia Lietuvos verslui galimybę dalyvauti apie 40-ties darbo grupių veikloje, gauti informaciją apie EBPO politinę veiklą, diskutuoti svarbiausiais EBPO klausimais, dalyvauti konsultacijose su EBPO, nors ir neturi balsavimo teisės. Stebėtojo teisėmis BIAC veikloje LPK dalyvaus iki Lietuvos tapimo pilnateise EBPO nare.

Šiuo metu LPK dalyvauja BIAC komiteto darbo grupių veikloje pagal atskirus sektorius ir interesus (biotechnologijų, chemijos pramonės, konkurencijos, vystymo, ekonominės politikos, švietimo, darbo santykių, energetikos, aplinkos, maisto pramonės, sveikatos apsaugos, valdymo, IT, investicijų, nano technologijų, mokesčių ir t.t.). Į komitetų veiklą verslo organizacija gali deleguoti pačios organizacijos personalą arba jai priklausančių narių atstovus – LPK skirtinguose komitetuose atstovauja skirtingų veiklos sričių įmonių ir asociacijų atstovai.

 

Daugiau informacijos:


TTIPTransatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė

2013 m. prasidėjusios derybos dėl ES-JAV laisvos prekybos ir investicijų partnerystės (angl. TPIP), dar kitaip vadinamos Transatlantine sutartimi, teikia vilčių, kad Lietuvos ir JAV ekonominiai ryšiai suaktyvės ir įmonių lūkesčiai bei ambicijos daugiau eksportuoti į JAV – vieną didžiausių pasaulio rinkų – jau 2016 metais bus patenkinti.

LPK, kuri vienija daugumą Lietuvos pramonės ir darbdavių šakinių bei regioninių asociacijų ir įmonių, teigiamai vertina Transatlantinės sutarties sudarymą tarp ES ir JAV ir aktyviai dalyvauja svarstant TTIP: 2015 m. specialių susitikimų metu LPK su Lietuvos pramonės įmonėmis aptarė TTIP poveikį Lietuvos ekonomikai, su atskiromis Lietuvos įmonėmis TTIP klausimu buvo vykdomos individualios konsultacijos.

ES, kartu ir Lietuvos pramonės ir verslo bendruomene, siekia, kad TPIP reikštų muitų, tarifų ir netarifinių kliūčių šalinimą, muitinės ir administracinių procedūrų supaprastinimą, reguliacinio bendradarbiavimo procedūrų nustatymą, prekybos paslaugomis liberalizavimą, barjerų viešuosiuose pirkimuose mažinimą ir lengvesnę prieigą prie žaliavų bei energijos išteklių.

Transatlantinė sutartis ženkliai padidintų galimybes plėsti eksporto rinkas, pritraukti investicijas, investuoti ir kurti naujas darbo vietas. Europos pramonės konfederacijos BUSINESSEUROPE skaičiavimais, ambicinga laisvos prekybos sutartis ES BVP kasmet padidintų 0.5 proc. (120 mlrd. eurų), o per dešimtmetį sukurtų apie 1.3 mln. darbo vietų.

Daugiau informacijos:


Eastern_PartnershipRytų partnerystė

LPK nuolat dalyvauja Rytų partnerystės programose. 2015 m. LPK pateikė paraišką dalyvauti URM finansuojamuose Vystomojo bendradarbiavimo projektuose Ukrainoje. Projektų tikslas – konsultuoti ir teikti rekomendacijas Ukrainos verslo bendruomenei apie ES verslo asociacijų veiklą ir struktūrą, teikiamas paslaugas nariams, prekybos ES rinkoje taisykles.

Daugiau informacijos: