Kodėl verta tapti LPK nariu?

 • Lietuvos pramonininkų konfederacija – didžiausia ir įtakingiausia verslo organizacija Lietuvoje, jungianti šakines ir regionines asociacijas, vienijančias daugiau nei 3000 įmonių visose pagrindinėse pramonės šakose.
 • LPK žinoma, matoma ir girdima valdžios institucijose bei visuomenėje. LPK prezidentas ir skirtingus sektorius atstovaujantis LPK viceprezidentai – pripažįstami ir vertinami tiek valdžios institucijose, tiek verslo bendruomenėje, tiek viešojoje erdvėje.
 • LPK narėmis yra ir didžiausios, įtakingiausios Lietuvos įmonės, apjungiančias visas pagrindines pramonės šakas ir pagrindinę Lietuvoje gaminamos produkcijos spektrą. LPK nariai apima pagrindinius Lietuvos gamybos sektorius, kurie prie Lietuvos ekonomikos prisideda sudarydami 22 proc. Lietuvos BVP. LPK narės gamybos įmonės pagamina 83 proc. visos Lietuvos eksporto produkcijos, o eksportas yra pagrindinė Lietuvos ekonomikos varomoji jėga, sudaranti 87 proc. viso šalies BVP. Taigi LPK nariai atlieka svarbų vaidmenį stiprinant Lietuvos ekonomiką ir didinant jos konkurencingumą. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma Lietuvos gamybos įmonių, bet ir moksliniai tiriamieji institutai, mokymo įstaigos, advokatų kontoros.
 • Įstodama į LPK asociacija ar įmonė tampa ne tik LPK, tačiau ir įtakingiausios Europos verslo organizacijos BUSINESSEUROPE ir pasaulinio verslo organizacijų tinklo BIAC, veikiančio prie EBPO, dalimi.
 • Platus sektorinis ir regioninis pramonės ir verslo asociacijų bei įmonių tinklas leidžia kokybiškai ir aktyviai atstovauti verslo interesus Lietuvoje ir už jos ribų. Todėl labai svarbu, kad patys LPK nariai aktyviai dalyvautų LPK komitetų, tarybų veikloje, kitais būdais reikštų savo pozicijas. Tai leidžia LPK tapti dar reikšmingesne ir įtakingesne organizacija, o sujungtos verslo pajėgos sukuria galimybes daug greičiau ir efektyviau pasiekti bendrų tikslų – Lietuvos pramonės ir verslo konkurencingumo regiono ir pasaulinėse rinkose, tvarios Lietuvos ekonomikos raidos ir LPK narių verslo išsaugojimo bei plėtros.

Kokie narystės LPK privalumai?

Profesionalus ir aktyvus narių interesų atstovavimas valdžios institucijose

Narių tiesioginis įtraukimas į teisėkūros procesą

Aktuali ir verslo plėtrai naudinga informacija

Pagalba plečiant eksporto rinkas

Narių interesų atstovavimas tarptautinėse organizacijose ir užsienio verslo institucijose

Aukšto lygio renginiai

Naudingų kontaktų plėtra

Bendros projektinės veiklos galimybės

Ekonominės apžvalgos ir sektorių analizė

Kas gali tapti asocijuotais LPK nariais?

Asocijuotais LPK nariais gali tapti juridiniai asmenys – šakinės ir regioninės asociacijos ir joms priklausančios įmonės.


Kas gali tapti neasocijuotais LPK nariais?

Neasocijuotais LPK nariais gali tapti tik didelės įmonės, turinčios ne mažiau kaip 250 darbuotojų, arba kurių metinės pajamos sudaro daugiau kaip 40 mln. Eur, arba kai nėra tokios LPK šakinės asociacijos, kurios nare įmonė galėtų tapti*.

*Nustatyti kriterijai taikomi naujoms įmonėms, siekiančioms tapti LPK neasocijuotais nariais, įsigaliojus 2016 m. spalio 18 d. nutarimui dėl stojamojo mokesčio ir metinio nario mokesčio dydžio bei mokėjimo tvarkos.

Koks yra LPK nario mokestis?

Universitetams ir kolegijoms nustatytas fiksuotas metinis nario mokestis 1000 Eur.

Advokatų kontoroms nustatytas fiksuotas metinis nario mokestis 2500 Eur.

Kitiems Konfederacijos nariams yra nustatomi metiniai nario mokesčio dydžiai, kurie yra skaičiuojami pagal formulę, į kurią įtraukiami duomenys apie vidutinį sąrašinį įmonės darbuotojų skaičių už užpraėjusius metus (N-2 metų duomenys) ir įmonės pajamas (pagaminta produkcija ir suteiktos paslaugos) per laikotarpį už užpraėjusius metus (N-2 metų duomenys), mln. Eur.

Minimalus metinis nario mokestis asociacijai ar neasocijuotai įmonei neturi būti mažesnis nei 1000 Eur. Jei pagal formulę apskaičiuotas metinis nario mokestis yra mažesnis nei 1000 Eur, nustatomas 1000 Eur metinis nario mokestis.

Maksimalus metinis nario mokestis asociacijai neturi būti didesnis kaip 15000 Eur.

Maksimalus metinis nario mokestis neasocijuotai įmonei neturi būti didesnis kaip 13000 Eur.

Minimalus metinis nario mokestis neasocijuotai įmonei (naujiems neasocijuotiems nariams) neturi būti mažesnis nei 5000 Eur.


Kokie yra vienkartinio stojamojo mokesčio dydžiai?

Neasocijuotoms įmonėms taikomas vienkartinis stojamasis mokestis – 5000 Eur.

Universitetams taikomas vienkartinis stojamasis mokestis – 2000 Eur.

Asociacijoms taikomas vienkartinis stojamasis mokestis:

 • iki 10 narių – 600 Eur,
 • nuo 11 iki 20 narių – 1000 Eur,
 • nuo 21 iki 50 narių – 1500 Eur,
 • daugiau kaip 50 narių – 2000 Eur.

Kokie dokumentai reikalingi?

Asociacija ar įmonė, norinti tapti LPK nare, LPK Vykdomosios direkcijos vykdomajam direktoriui turi pateikti dokumentus:

 1. Laisvos formos prašymą. Jame nurodyti:
  a) kokiu pagrindu priimtas sprendimas įstoti į Konfederaciją (pvz.: valdybos, prezidiumo, akcininkų nutarimas);
  b) patvirtinimas susipažinus su Konfederacijos įstatais;
  c) sutikimas prisiimti įsipareigojimus ir juos vykdyti.
 2. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją (kopija turi būti patvirtinta vadovo).
 3. Priimto sprendimo stoti į Konfederacijos narius kopiją (pvz. valdybos, prezidiumo, akcininkų nutarimas).
 4. Užpildytą Juridinio asmens anketą*:
  a) Asociacijai skirta anketa (.xls);
  b) Įmonei skirta anketa (.xls).

Kada tampama LPK nariu?

LPK nariu tampama sumokėjus stojamąjį ir pirmąjį nario mokestį, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prezidiumo sprendimo dėl priėmimo į LPK narius dienos.


Daugiau informacijos:

Stasys Skakauskas
LPK Komunikacijos departamento
Vyriausiasis referentas vidinei komunikacijai
Tel. 8 5 212 6497 arba el. p. organizacinis@lpk.lt