PETRO VILEIŠIO NOMINACIJA

Petras Vileišis (1851–1926) buvo aukšto išsilavinimo žmogus, talentingas inžinierius, Sankt Peterburge įgijęs du aukštuosius išsilavinimus, mokėjo graikų, lotynų, vokiečių, prancūzų, anglų, lenkų, rusų kalbas. Rusijos imperijoje P.Vileišis buvo pagarsėjęs aukščiausio lygio kelių, geležinkelių ir tiltų statytojas, kesoninių pamatų tiltams įrengimo žymiausias specialistas. Jo statytas geležinkelio tiltas per Nerį ties Jonava, deja, karo metu buvo sugriautas.

Tai – aukščiausio ryškumo Lietuvos atgimimo istorinė asmenybė, vienas žymiausių kovotojų už carinės Rusijos uždraustos lietuvių spaudos laisvę, Lietuvos valstybingumo žadintojas ir didžiulė atrama to laikmečio lietuviškajai inteligentijai. Suprasdamas, kad beraštė tauta pasmerkta išnykti, jis visokeriopai stengėsi pakeisti padėtį, nuosekliai ir nepailstamai siekė šio tikslo. Tam jis paaukojo didžiulį savo asmeninį kapitalą ir sugebėjimus. Kadangi tuo metu nebuvo lietuviškų mokyklų ir lietuviškų vadovėlių, P.Vileišis ėmėsi juos rašyti. Jo parašyta ir 1903 m. išspausdinta knyga „Įrankis pagerinimui ir sutaisymui šosejų ir paprastųjų kelių“ – pirmas lietuviškas standartas Lietuvos kelių statybai. Norėdamas užpildyti lietuviškos raštijos tuštumą, P.Vileišis taip pat rašė apysakaites, patarimus ūkininkams, vertė į lietuvių kalbą ir išleido užsienio autorių knygutes ūkio klausimais. P.Vileišis taip pat ir lietuviškos dramos pradininkas. Jis įkūrė pirmą lietuvišką dienraštį „Vilniaus žinios“, kartu su broliu Jonu Vileišiu ir kitais – dienraštį „Lietuvos žinios“, finansiškai rėmė „Aušrą“ ir „Varpą“

Jo veiklos užmojai buvo labai platūs ir įvairiapusiai. P.Vileišis, vienas pirmųjų Lietuvos verslininkų, verslininkystės ideologų, reikalavo aukštos dorovinės kultūros verslininkystėje, pats rodė pavyzdį. Jis supažindino lietuvių visuomenę su daugybe amatų, diegė naują požiūrį į amatus, pramonę bei žemės ūkį, buvo įsitikinęs, kad nuolat augant gyventojų skaičiui pragyventi iš žemės ūkio bus neįmanoma, teigė, kad vienintelė reali alternatyva – imtis prekybos ir pramonės. Žemės ūkyje jis siūlė taikyti modernesnius ūkininkavimo metodus, kategoriškai pasisakė prieš žemės valdų skaidymą, smulkinimą, o nuosavybės neliečiamumą laikė vakarietiškos kultūros pamatu. P.Vileišis 1901 m. Vilniuje įkūrė pirmą lietuvišką pramonės įmonę, 1904 m. – pirmą lietuvišką knygyną ir pirmą lietuvišką spaustuvę.

LPK Petro Vileišio vardinė nominacija

Norėdama pagerbti P.Vileišį, pabrėžti ir priminti visuomenei jo svarbius nuopelnus, pakviesti Lietuvos žmones puoselėti šio iškilaus lietuvio atminimą, LPK 2003 m. įsteigė P.Vileišio vardo nominacijas ir jomis už įvairius nuopelnus kasmet apdovanoja Lietuvos ir užsienio piliečius:

  • P.Vileišio Aukso medalis ir P.Vileišio skulptūrinis portretas Lietuvos piliečiams už asmeninius nuopelnus versle, už verslo plėtrą, verslo aplinkos ir verslo kultūros tobulinimą, mecenatinę paramą, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje.
  • P.Vileišio Aukso medalis ir P.Vileišio skulptūrinis portretas užsienio piliečiams ir organizacijoms už nuopelnus, pateikiant užsienio visuomenei Lietuvos istorinį paveldą, pasiekimus reformuojant ir modernizuojant šalies nūdienos gyvenimą, ekonomiką, ūkį, prisidedant prie Lietuvos pramonės ir verslo kilimo.
  • P.Vileišio skulptūrinis portretas ir 1200 eurų premija Lietuvos studentams, kuriems būdingas noras ir pastangos suvokti bei ugdyti savyje verslumo mąstyseną ir bruožus, pilietinės pareigos ir atsakomybės supratimą, siekiantiems aukštojo išsilavinimo, gero pasiruošimo produktyviam darbui verslo srityje, pasiekusiems geriausių akademinių rezultatų, aktyviai dalyvaujantiems visuomeninėje veikloje, gerbiantiems Lietuvos istorinį paveldą.
  • P.Vileišio skulptūrinis portretas ir 600 eurų premija Lietuvos moksleiviams, aktyviai ir žingeidžiai siekiantiems sėkmingo mokymo programos įsisavinimo, kuriems būdingas noras ir pastangos suvokti bei ugdyti savyje verslumo mąstyseną ir bruožus, dėmesys Lietuvos istorijos paveldui, pilietinės pareigos ir atsakomybės aukštas supratimas, visuomeninė veikla.

Daugiau informacijos:

Nominacijos skyrimo tvarka

Nominacijos laureatai

2017 metai

2016 metai

2015 metai

2014 metai

2013 metai

2012 metai

2011 metai

2010 metai

2009 metai

2008 metai

2007 metai

2006 metai

2005 metai

2004 metai

2003 metai