Europos Komisija priėmė taip vadinamą Švietimo ir mokymo iniciatyvų paketą, kuriuo siekiama gerinti ES piliečių bendruosius gebėjimus ir skaitmeninius įgūdžius, skleisti bendras vertybes ir gilinti moksleivių žinias apie ES veikimą.

Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų. Tikslas – gerinti visų amžiaus grupių asmenų bendrųjų gebėjimų ugdymą. Daug dėmesio skiriama verslumo ir į inovacijas orientuoto mąstymo ugdymui. Komisija rekomenduoja, kaip gerinti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos dalykų (STEM) išmanymą ir motyvuoti jaunimą specializuotis šiose srityse.

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas: priemonės, galinčios padėti žmonėms, švietimo įstaigoms ir sistemoms geriau prisitaikyti prie gyvenimo ir darbo spartaus skaitmenėjimo sąlygomis, visų pirma: geriau naudojantis skaitmeninėmis technologijomis mokymo ir mokymosi procese; ugdant skaitmeninius gebėjimus ir įgūdžius; tobulinant švietimą geriau analizuojant duomenis ir prognozuojant. Pvz. bus imamasi tokių iniciatyvų kaip pagalba mokykloms sparčiam plačiajuosčiam interneto ryšiui įsidiegti, mokykloms skirtos naujos įsivertinimo priemonės, padedančios įvertinti technologijų naudojimą mokymo ir mokymosi procese (SELFIE), sukūrimas, taip pat visuomenės informavimo apie saugumą internete, gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kibernetinę higieną kampanija.

Tarybos rekomendacija dėl bendrų vertybių, įtraukaus švietimo ir europinio mokymo aspekto: siūloma, kaip švietimo priemonėmis padėti jaunimui suprasti ES Sutarties 2 straipsnyje nustatytų bendrų vertybių svarbą ir jomis vadovautis. Rekomendacijos tikslas – stiprinti socialinę sanglaudą ir padėti kovoti su populizmo, ksenofobijos, nesantaiką kurstančio nacionalizmo ir melagingų naujienų banga. Pasiūlymu taip pat norima stiprinti europinį mokymo aspektą.

Papildoma informacija ir reakcijos:

FACEBOOK

Artimiausi renginiai