Vyriausybės paskelbtas konsultacinis numeris verslui – 1824

LPK narių dėmesiui: valstybės lygio darbo grupėje ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui klausimams koordinuoti dalyvauja LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius. LPK narių komentarų ir pastabų, kurias siūlytumėte darbo grupės aptarimui, laukiame el. p. Titas.Budreika@lpk.lt

.

Informacija apie testavimą

Nuo liepos 26 d. įsigaliojo papildomų asmenų grupių privalomasis testavimas.  Pirmąjį testą darbdaviui darbuotojas turi pateikti per 7–10 dienų nuo šiandienos, o vėliau kartoti jį reguliariai. Žinoma, ši prievolė galioja tik tuo atveju, jei asmuo nėra nepersirgę ar nepasiskiepiję nuo COVID-19 ligos.

Primename, kad nuo šiol periodiškai testuojasi darbuotojai, dirbantys krovinių tarptautinio vežimo, viešojo transporto ir keleivių vežimo įmonėse, taip pat asmenys, užsiimantys laisvalaikio ir pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas). Reikalavimai galioja ir viešojo maitinimo paslaugų ir mažmeninės prekybos sektoriui. Taip pat sveikatą periodiškai tikrintis privalo viešojo administravimo subjektų darbuotojai, profesinės karo tarnybos kariai bei darbuotojai, kurių veikla susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, valdymu (nuolatinis tiesioginis kontaktas su šiais užsieniečiais).

Dėl šių tyrimų nereikia kreiptis į šeimos gydytoją. Privalomam periodiniam tyrimui kviečiame registruotis per internetinę platformą www.1808.lt. Jeigu darbuotojas neturi galimybės prisijungti internetu, gali skambinti Karštosios linijos telefonu 1808. Vis dėlto, prašome prioritetą teikti registracijai internetu, nes telefono operatoriai mato tuos pačius laisvus laikus testavimuisi, kokius ir besiregistruojantieji internetu.

Privalomus periodinius sveikatos patikrinimus darbuotojai turi atlikti ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo.

Jeigu darbuotojas atsisako nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrino be labai svarbių priežasčių (pavyzdžiui, liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), atsižvelgiant į darbo pobūdį tokiam darbuotojui gali būti pasiūlyta dirbti nuotoliniu būdu arba jis gali būti perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę. Jeigu tokių galimybių nėra, darbdavys turi teisę nušalinti darbuotoją nuo darbo, nemokėdamas darbo užmokesčio iki tos dienos, kol darbuotojas pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga. Į ankstesnį darbą darbuotojas bus grąžintas nuo tos dienos, kurią pateiks darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą.

Gali susiklostyti situacija, kad terminas tikrintis sueis darbuotojui būnant užsienyje. Tokiais atvejais privalomą testavimą jis turi atlikti grįžęs į Lietuvą, ne vėliau kaip per 48 valandas nuo atvykimo.

Taip pat gali būti, kad darbuotojas dirba ar vykdo veiklą nereguliariai, pavyzdžiui, renginys organizuojamas kartą per mėnesį. Tokiu atveju sveikatos patikrinimas turi būti atliekamas ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki darbo ar veiklos pradžios, bet ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo.

Norime pažymėti, kad privalomas periodinis testavimas yra vienas iš būdų užkirsti kelią židinių susidarymui, tačiau neapsaugo nuo koronaviruso grėsmių. Efektyviausias rezultatas yra tuomet, kai pasitelkiamos kompleksinės priemonės, todėl kviečiame visuomenę aktyviai vakcinuotis. Tam, kad galėtume jaustis saugūs susiformavus kolektyviniam imunitetui, turėtų būti paskiepyta 70 proc. visuomenės. Šiuo metu šalies gyventojų imunizacija viršija 50 proc.

Tokie sveikatos patikrinimai bus atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau.

Naująją tvarką reglamentuojantį teisės aktą rasite ČIA.

Greitieji testai

Vakcinacija
  • 2021 m. balandžio 8 d. informacija. Vakcinuotis kviečiamos įmonės, turinčios ne mažiau 100 darbuotojų. Išsamiau: ČIA.

REGISTRACIJA VAKCINACIJAI: ČIA.

Dažniausiai užduodami klausimai:

Prastovos

Šiomis dienomis yra keičiamas pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas.

Įsigaliojus pakeitimams, pranešimų formose (nesvarbu ar pranešama apie individualų darbuotoją, ar apie darbuotojų grupę) turės būti nurodomos priežastys, dėl kurių paskelbta prastova. Priežastys turi būti konkrečios. Nurodoma priežastis neturėtų būti tiesiog „ekstremalioji situacija” ir (ar) „karantinas”. Teikiant pranešimus turėtų būti nurodoma, kaip karantinas ir (ar) ekstremalioji situacija lėmė, paveikė galimybę suteikti darbą, pvz., veiklos sektoriuje yra apribota veikla.

Taip pat svarbu, kad pasikeitus tvarkos aprašui, situacijose, kai keičiasi prastovos laikotarpis (pvz., pratęsiant prastovą, pasibaigus pranešime nurodytam terminui ar atšaukus prastovą) ir (arba) prastovos rūšis, duomenys turi būti tikslinami pateikiant naują užpildytą pranešimo dėl paskelbtos prastovos formą. Pakeista ir duomenų viešinimo tvarka – VDI interneto svetainėje viešai bus skelbiamas įmonių, įstaigų, organizacijų ir fizinių asmenų, einamąjį kalendorinį mėnesį pateikusių VDI pranešimus apie prastovas, sąrašas.

Kita aktuali informacija:

Klausimai dėl greitai pasirodysiančios subsidijų (25 proc. nuo 2019 m. sumokėto GPM) priemonės:

Bendra vienai įmonei teikiamo finansavimo pagal Komunikatą (subsidijų, dotacijų, mokesčių lengvatų forma), įskaitant ir apskaičiuotą pagal Aprašą skiriamą subsidiją, suma negali viršyti 800 000 Eur (aštuonių šimtų tūkstančių eurų). – ar čia sumuojasi ir 2020 m. gautos subsidijos už prastovas ir darbo užmokestį, lengvatinės paskolos ir kt.? Ar čia kalbama tik apie šią GPM priemonę? Taip būtų tikrai nesąžininga, turėtų atsiskirti I ir II bangos priemonės ir du metai.

Pagal planuojamą priemonę „Subisidijos įmonėms“ teikiamos subsidijos laikomos valstybės pagalba, kuri bus teikiama pagal Komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ 3.1 skirsnį. Šiame skirsnyje numatyta didžiausia pagalbos suma – 800 tūkst. Eur vienai įmonei. Viena įmonė vertinama kartu su susijusiais subjektais, skaičiuojama visa pagalba, suteikta pagal Komunikato 3.1 skirsnį. Šiame skirsnyje nėra numatyta galimybė atskirti pagalbos priemonių pagal bangas arba pagal metus. Todėl skaičiuojant, ar nėra viršijama maksimali komunikate numatyta 800 tūkst. Eur riba, bus sumuojama visa pagalba, suteikta pagal Komunikato 3.1 skirsnio priemones tiek 2020 metais, tiek 2021 metais.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informavo, kad subsidijos darbo vietų išsaugojimui (darbo užmokesčiui prastovų metu karantino laikotarpiu) nelaikytinos valstybės pagalba, todėl jos nebus sumuojamos su pagal priemonę „Subisidijos įmonėms“ suteikta subsidija. Tačiau pagal priemonę „Subsidijos įmonėms“ suteikta subsidija turės būti sumuojama su pagalba, skirta pagal kitas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemones, įgyvendinamas pagal Komunikato 3.1 skirsnį – „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas“, „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (tik tiems, kurie vykdo krovinių vežimo sausumos keliais veiklą), „Garantijos už kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimą“. Jeigu įmonė yra gavusi pagalbą pagal kitų institucijų taikomas pagalbos priemones (pagal Komunikato 3.1 skirsnį), ši pagalba turės taip pat būtų sumuojama.

Ar įmonė, kuri per fizinį akcininką yra susijusi su kitomis įmonėmis bus laikoma savarankiška ar nesavarankiška įmone? Nuo to priklauso į kurį etapą pateksi. Ar reikės susijusių asmenų LT ir užsienyje fin. ataskaitų, SVV deklaracijos, kuriai datai?

Įmonės sąsajos per fizinį asmenį yra apibrėžtos LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje, pagal tai ir bus vertinama, ar įmonė yra susijusi su kitais subjektais, ar nėra susijusi, t. y. savarankiška.

Jeigu paraišką pagal priemonę „Subsidijos įmonėms“ teiks su kitomis įmonėmis susijusi įmonė, vertinant šios įmonės atitiktį priemonės reikalavimams, turės būti įvertintos ir susijusios įmonės (jas pareiškėjas nurodys paraiškoje). Todėl Juridiniam asmenų registrui turi būti pateikti tiek paraišką teikiančios įmonės, tiek su ja susijusių Lietuvos įmonių finansinės atskaitomybės dokumentai už 2019 metus. Jeigu paraišką teikianti įmonė yra susijusi su užsienio juridiniu asmeniu, tuomet kartu su paraiška ji turės pateikti šio asmens finansinius dokumentus.

Kartu su paraiška teikti SVV deklaracijas nebus reikalaujama.

Kur ir kada turėtų būti paskelbta data dėl paraiškų teikimo? Jeigu paramą gaus tik pirmieji prisijungę, tai nėra teisinga, sistemos taip pat gali užlūžti nuo tokio didelio, vienu metu prisijungusių įmonių skaičiaus. Nes rašoma, kad kvietimų įmonės negaus.

Numatoma skelbti du kvietimus paraiškoms teikti. Kvietimus skelbs Valstybinė mokesčių inspekcija. Pirmasis kvietimas savarankiškoms įmonėms bus skelbiamas praėjus keletui dienų po priemonės aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu). Paraiškas savarankiškos įmonės galės teikti per sistemą „ManoVMI“ (kaip buvo subsidijų mikroįmonėms atveju), paraiškos forma bus sugeneruota automatiškai prisijungus prie „ManoVMI“.

Antrasis kvietimas nesavarankiškoms, t. y. su kitais subjektais susijusioms įmonėms bus skelbiamas, tikėtina, vėliau nei kvietimas savarankiškoms įmonėms. Su kitais subjektais turinčios sąsajų įmonės turės pateikti daugiau duomenų (paraiškoje nurodyti visus susijusius asmenis), dėl to paraiška tampa sudėtingesnė ir techninės galimybės neleidžia tokios paraiškos formos parengti ir priimti per „ManoVMI“. Su kitais subjektais susijusios įmonės paraiškas teiks per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Šiuo metu rengiama tokios paraiškos forma ir atliekami programavimo darbai.

Kodėl rašoma, kad jau turime teikti fin. ataskaitas Registrų centrui? Ar turima galvoje 2019 m. fin. ataskaitas? Nes 2020 m. fin. ataskaitos Registrų Centrui bus pateikiamos tik po metinių auditų, tikrai ne sausio mėn. O jeigu tarkime įmonė pateiks ataskaitas RC gegužės mėn., tai paramos lėšos jau bus pasibaigusios.

Vadovaujantis Komunikato nuostatomis, pagalba negali būti teikiama įmonei, kuri 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikoma sunkumų patiriančia įmone, išskyrus tuos atvejus, jei įmonė yra labai maža ir maža ir jai nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Kadangi nemaža dalis įmonių dar nėra pateikusios finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui už 2019 metus, skatiname įmones tai padaryti kuo greičiau, nes priešingu atveju, finansinės atskaitomybės už 2019 metus nepateikusios įmonės negalės pretenduoti gauti subsidiją pagal planuojamą priemonę.

Kokius dokumentus bus reikalinga teikti, kad būtų galima iš anksto juos pasiruošti, susirinkti?

Įmonės, pretenduojančios gauti subsidiją, pagal paskelbtus kvietimus, turės pateikti paraišką. Su paraiška tik įmonės, turinčios sąsajų su užsienio juridiniais asmenimis, turės pateikti šių asmenų finansinius dokumentus. Su užsienio įmonėmis nesusijusioms įmonėms kartu su paraiška jokių dokumentų pateikti nereikės, tačiau tiek įmonė, pretenduojanti gauti subsidiją, tiek su ja susijusios Lietuvoje veikiančios įmonės turės būti pateikusios Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentus už 2019 m. Taip pat paraišką pateikusios įmonės, kurios neteikia PVM deklaracijų, jeigu jos pateks į atranką, gali būti paprašytos Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti apyvartos kritimą pagrindžiančius dokumentus. Tačiau pažymime, kad tokių pagrindžiančių dokumentų su paraiška teikti nereikės, tokius dokumentus bus paprašytos pateikti ne visos įmonės, o tik patekusios į atranką patikrinimui.

2020 m. I-o pusm. informacija

Darbo grupė valstybinio lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui klausimams koordinuoti

Gegužės 6 d. LRV pasitarimo protokolas ir ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planas

Balandžio 22 d. LRV pasitarimo protokolas ir ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planas

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Finansų ministerijos informacija

Pasiūlymams dėl papildomų ekonominių ir finansinių priemonių – el. p. rsvp@finmin.lt

Teisingumo ministerijos informacija

Teisingumo ministro įsakymas dėl notarų veiklos, sumažinant veiklos apribojimus, sudarant galimybę notarinius veiksmus vėl atlikti ne notaro biuro patalpose:

Nauja redakcija, galiojanti nuo gegužės 28 d.:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff2d45f0a00111ea9515f752ff221ec9 (Iki šiol galiojusi redakcija)

Užsienio reikalų ministerijos informacija
  • Informacija aktuali įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į  Nyderlandus laikinam darbui. Įgyvendinant Europos Sąjungos darbuotojų komandiravimo direktyvą, Nyderlanduose nuo 2020 m. kovo 1 d. tapo privaloma informuoti apie laikinus darbuotojus šalyje, atvykstančius iš kitos Europos ekonominės erdvės valstybės ir Šveicarijos. Ši prievolė tenka darbdaviui, kuris apie tai Nyderlandų institucijas turi informuoti internetiniame tinklalapyje adresu https://english.postedworkers.nl/ . Registruojant darbuotojus prieš jų atvykimą į Nyderlandus, reikia identifikuoti visus susijusius asmenis, pateikti informaciją apie darbo pobūdį, komandiravimo trukmę ir darbovietės adresą. Teisingai užpildžius visą reikalingą informaciją, atsiunčiamas patvirtinimas apie informavimo užbaigimą. Nuo 2020 m. liepos 30 d. įsigaliojo naujos taisyklės laikiniesiems darbuotojams, pvz., turi būti aiškiai nurodyta, kokia dienpinigių dalis skiriama kaip kompensacija už patirtas išlaidas. Nyderlandų institucijos taip pat informuoja, kad nuo rugsėjo pradžios bus vykdomi patikrinimai, o neužregistravus darbuotojų – skiriamos piniginės baudos.

  • Užsienio reikalų ministerijos informacijos sąvadas dėl Covid-19 poveikio (liepos 3 d. informacija)
  • Informacija apie suvaržymus verslui Covid-19 pandemijos metu Šiaurės ir Baltijos valstybėse, Lenkijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje

Žemės ūkio ministerijos informacija
Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija

(atnaujinta gegužės 21 d.)

Asociacijų atstovų dėmesiui – dėl subsidijų mikroįmonėms: VMI išsiuntė apie 30 tūkst. kvietimų ir sulaukė daugiau nei 18 tūkst. paraiškų. Penktadienį Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimu, Nacionalinis bendrijų funkcijų centras pervedė pirmuosius 9 mln. įmonėms skirtų subsidijų. VMI kvieičia šį ketvirtadienį (gegužės 21 d.), 15.00 val., į nuotolinį susitikimą aptarti tolimesnę šios pagalbos verslui priemonės eigą bei dažniausiai kylančius klausimus. Jungimasis į nuotolinį susitikimą čia: https://vmi.zoom.us/j/94342234974  (Klausimus siųsti iki trečiadienio (gegužės 20 d.) arturas.klerauskas@vmi.lt)

D.U.K. Priemonė “Subsidijos mokroįmonėms” (papildyta)


Nuo pandemijos nukentėjusios įmonės formą mokestinėms pagalbos priemonėms taikyti gali pateikti per Mano VMI (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Paklausimai), atsiųsti e. paštu vmi@vmi.lt arba klasikiniu paštu.

Kreiptis dėl kelių pagalbos priemonių galima vienu prašymu, atskirų prašymų teikti nereikia.

VMI skelbia ir kas savaitę atnaujina sąrašą įmonių, kurių prašymą joms taikyti mokestinės pagalbos priemones VMI patenkino. Joms galioja lygiai tos pačios pagalbos priemonės bei nuostatos, kaip ir toms įmonėms, kurios į sąrašą buvo įtrauktos automatiškai, be prašymo.

 Išsami informacija: https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

Migracijos departamento informacija
EBPO, ES ir valstybių narių priemonės kovai su korona viruso poveikiu verslui
  • Remti EBPO nares ir šalis partneres nustatant būtinas, veiksmingas ir įrodymais pagrįstas priemones, skirtas kovoti su Covid-19 pandemija;
  • Užtikrinti, kad EBPO šalių narių vyriausybės nepiktnaudžiautų šiais pokyčiais, siekdamos priimti ar vykdyti savavališką, diskriminacinę ar protekcionistinę politiką, kuri nutrauktų tiekimo grandines ir dar labiau apsunkintų ekonomikos funkcionavimą;
  • Pabrėžti lemiamą atviros prekybos ir pasaulinių vertės grandinių, kaip pagrindinių veiksnių, padedančių atsigauti po šios pasaulinės krizės, vaidmenį.

Informacija apie priemones kovai su Covid-19

Reaguojant į COVID-19 pandemiją,  Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/402 (ir vėliau jį pakeitusiu reglamentu (ES) 2020/568) nustatyta, jog asmenines apsaugos priemones (t. y. burnos ir nosies apsaugos priemones, apsauginius drabužius ir pan.) leidžiama eksportuoti iš ES tik gavus eksporto leidimus. Numatyta, kad minėta eksporto leidimų sistema galioja iki gegužės 25 d., tai reiškia, kad jos nepratęsus, nuo gegužės 26 d. eksportuojamoms asmens apsaugos priemonėms eksporto leidimų nebereiks.

Europos Komisija preliminariai informavo, jog neplanuoja pratęsti šiuo metu galiojančios eksporto leidimų asmens apsaugos priemonėms sistemos veikimo.