Vyriausybės paskelbtas konsultacinis numeris verslui – 1824

☞ Oficiali COVID-19 statistika☜  (Lietuvos statistikos departamentas kviečia verslininkus teikti statistines ataskaitas, kad vėliau būtų galima tiksliai įvertinti COVID-19 pasekmes)

LPK narių dėmesiui: valstybės lygio darbo grupėje ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui klausimams koordinuoti dalyvauja LPK prezidentas Robertas Dargis. LPK narių komentarų ir pastabų, kurias siūlytumėte darbo grupės aptarimui, laukiame el. p. raminta.radaviciene@lpk.lt

Registrų centro informacija dėl nuomos suytarčių registravimo: paskelbus apie dalinio nuomos mokesčio labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms priemonę, Registrų centro specialistai kiekvieną dieną sulaukia šimtų prašymų įregistruoti nuomos sutartis. Nemažą dalį šių prašymų tenka atmesti dėl nustatytų trūkumų – pateikiamos negaliojančios sutartys, nepateikiant susitarimų dėl jų pratęsimo, nenurodomi tikslūs nuomojamojo NT objekto duomenys, nepateikiami visi sutarties priedai ar pateikiami ne visų sutarties šalių pasirašyti sutarčių nuorašai. Registrų centras pateikia keletą naudingų patarimų, kurie padės išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų. (gegužės 22 d. informacija)

Dėl asociacijų ir jų narių bendradarbiavimo COVID-19 pandemijos metu

Konkurencijos taryba informuoja, kad atsižvelgdama į tai, kad dėl COVID-19 pandemijos nulemtų aplinkybių įmonėms gali kilti poreikis bendradarbiauti siekiant sumažinti šių aplinkybių neigiamą poveikį vartotojams, o įmonių asociacijos gali atlikti reikšmingą vaidmenį inicijuojant ar koordinuojant tokias verslo bendradarbiavimo iniciatyvas, Konkurencijos taryba atkreipia verslo asociacijų bei jų narių dėmesį į konkurencijos teisės taikymo aspektus, reikšmingus šiame kontekste.

Nepaisant susiklosčiusios neeilinės situacijos, verslo asociacijoms bei jų nariams ir toliau taikomos Konkurencijos įstatymo nuostatos. Konkurencijos taryba primena apie asociacijoms skirtą atmintinę „Asociacijų veikla: kaip nepažeisti konkurencijos teisės reikalavimų“ (nuoroda žemiau). Šiame dokumente jūs rasite pagrindinę informaciją apie tai, kokio elgesio bei veiksmų turėtų vengti asociacijos ir jų nariai, siekdami nepažeisti konkurencijos teisės reikalavimų, bei kokios sankcijos gresia minėtus reikalavimus pažeidus.

Suprasdama, kad įmonėms (tiesiogiai ar veikiant per savo asociacijas), siekiant išspręsti dėl pandemijos COVID-19 kilusius iššūkius ir užtikrinti vartotojų interesus, gali kilti poreikis bendradarbiauti, Konkurencijos taryba viešai paskelbė palankiai vertinsianti tas verslo iniciatyvas, kurios užtikrins vartotojų interesus.

Vertindamos savo bendradarbiavimo iniciatyvų teisėtumą, įmonės bei jų asociacijos turėtų vadovautis šiais pagrindiniais principais:

  • įmonių bendradarbiavimo susitarimas ar asociacijos sprendimas turėtų spręsti realią vartotojams iškilusią problemą, atsiradusią dėl COVID-19 protrūkio;
  • bendradarbiavimas turi būti proporcingas ir neviršyti to, kas yra griežtai būtina tokiai egzistuojančiai problemai išspręsti;
  • bendradarbiavimas negali trukti ilgiau, nei reikalinga konkrečiai problemai išspręsti;
  • įmonės ir jų asociacijos turi užtikrinti, kad bendradarbiaudamos jos keistųsi tik tokia ribota informacija, kuri yra būtina įgyvendinti susitarimą;
  • susitarimai ar asociacijų sprendimai turi būti užfiksuoti raštu ar kitokiu būdu ir esant poreikiui informacija apie jų turinį bei įgyvendinimo praktiką turi būti pateikta Konkurencijos tarybai.

Vis dėlto, Konkurencijos taryba ir toliau griežtai ir operatyviai reaguos į galimus konkurentų susitarimus, kurie neprisidės prie ekonominės vartotojų gerovės užtikrinimo, tokius kaip susitarimai dėl prekių ar paslaugų kainų nustatymo, rinkų pasidalinimo, konkurentų veiksmų derinimo viešuosiuose pirkimuose ir kiti, kurie daro ekonominę žalą vartotojams.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Konkurencijos taryba vertins įmonių bendradarbiavimą per COVID-19 pandemiją, taip pat galima rasti Konkurencijos tarybos interneto svetainėje www.kt.gov.lt temoje „Veiklos viešinimas“ esančioje specialioje skiltyje „Svarbi informacija dėl COVID-19”.

Verslo bendradarbiavimo iniciatyvų per karantiną klausimais įmonės konsultuojamos tel. (8 605) 03 517 ir el. paštu Covid.Konkurencija@kt.gov.lttaryba@kt.gov.lt.

KT_atmintinė „Asociacijų veikla: kaip nepažeisti konkurencijos teisės reikalavimų“

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) nariai 2020 m. balandžio 23 d. pasirašė laikiną kredito įsipareigojimų moratoriumą juridiniams asmenims. Moratoriumas įsigalioja 2020 m. balandžio 24 d. ir galioja iki 2020 m. liepos 1 d.

„Sodra“: dėl paskelbto karantino ir ekstremalios situacijos bei atsižvelgiant į mokestinių pagalbos priemonių verslui teikimą, „Sodra“ laikinai viešai neskelbs draudėjų skolų nuo 2020-04-16 ir dar du mėnesius po karantino pabaigos. Esant poreikiui draudėjai gali gauti pažymą apie įsipareigojimų įvykdymą.

Darbo grupė valstybinio lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui klausimams koordinuoti

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Finansų ministerijos informacija

Pasiūlymams dėl papildomų ekonominių ir finansinių priemonių – el. p. rsvp@finmin.lt

Teisingumo ministerijos informacija

Teisingumo ministro įsakymas dėl notarų veiklos, sumažinant veiklos apribojimus, sudarant galimybę notarinius veiksmus vėl atlikti ne notaro biuro patalpose:

Nauja redakcija, galiojanti nuo gegužės 28 d.:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff2d45f0a00111ea9515f752ff221ec9 (Iki šiol galiojusi redakcija)

Žemės ūkio ministerijos informacija
Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija

(atnaujinta gegužės 21 d.)

Asociacijų atstovų dėmesiui – dėl subsidijų mikroįmonėms: VMI išsiuntė apie 30 tūkst. kvietimų ir sulaukė daugiau nei 18 tūkst. paraiškų. Penktadienį Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimu, Nacionalinis bendrijų funkcijų centras pervedė pirmuosius 9 mln. įmonėms skirtų subsidijų. VMI kvieičia šį ketvirtadienį (gegužės 21 d.), 15.00 val., į nuotolinį susitikimą aptarti tolimesnę šios pagalbos verslui priemonės eigą bei dažniausiai kylančius klausimus. Jungimasis į nuotolinį susitikimą čia: https://vmi.zoom.us/j/94342234974  (Klausimus siųsti iki trečiadienio (gegužės 20 d.) arturas.klerauskas@vmi.lt)

D.U.K. Priemonė “Subsidijos mokroįmonėms” (papildyta)


Nuo pandemijos nukentėjusios įmonės formą mokestinėms pagalbos priemonėms taikyti gali pateikti per Mano VMI (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Paklausimai), atsiųsti e. paštu vmi@vmi.lt arba klasikiniu paštu.

Kreiptis dėl kelių pagalbos priemonių galima vienu prašymu, atskirų prašymų teikti nereikia.

VMI skelbia ir kas savaitę atnaujina sąrašą įmonių, kurių prašymą joms taikyti mokestinės pagalbos priemones VMI patenkino. Joms galioja lygiai tos pačios pagalbos priemonės bei nuostatos, kaip ir toms įmonėms, kurios į sąrašą buvo įtrauktos automatiškai, be prašymo.

 Išsami informacija: https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

Migracijos departamento informacija
EBPO, ES ir valstybių narių priemonės kovai su korona viruso poveikiu verslui
  • Remti EBPO nares ir šalis partneres nustatant būtinas, veiksmingas ir įrodymais pagrįstas priemones, skirtas kovoti su Covid-19 pandemija;
  • Užtikrinti, kad EBPO šalių narių vyriausybės nepiktnaudžiautų šiais pokyčiais, siekdamos priimti ar vykdyti savavališką, diskriminacinę ar protekcionistinę politiką, kuri nutrauktų tiekimo grandines ir dar labiau apsunkintų ekonomikos funkcionavimą;
  • Pabrėžti lemiamą atviros prekybos ir pasaulinių vertės grandinių, kaip pagrindinių veiksnių, padedančių atsigauti po šios pasaulinės krizės, vaidmenį.

Informacija apie priemones kovai su Covid-19

Reaguojant į COVID-19 pandemiją,  Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/402 (ir vėliau jį pakeitusiu reglamentu (ES) 2020/568) nustatyta, jog asmenines apsaugos priemones (t. y. burnos ir nosies apsaugos priemones, apsauginius drabužius ir pan.) leidžiama eksportuoti iš ES tik gavus eksporto leidimus. Numatyta, kad minėta eksporto leidimų sistema galioja iki gegužės 25 d., tai reiškia, kad jos nepratęsus, nuo gegužės 26 d. eksportuojamoms asmens apsaugos priemonėms eksporto leidimų nebereiks.

Europos Komisija preliminariai informavo, jog neplanuoja pratęsti šiuo metu galiojančios eksporto leidimų asmens apsaugos priemonėms sistemos veikimo.