Atmintinė įmonėms, siekiančioms būti įtrauktoms į “Patvirtintų įmonių sąrašą”

Kas yra Patvirtintų įmonių sąrašas?

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, padedamas Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir siekdamas palengvinti ir paspartinti užsieniečių įdarbinimo procesą, siūlo įmonėms galimybę patekti į Patvirtintų įmonių sąrašą. Pagrindiniai sąrašo privalumai:

 • mažiau pateikiamų dokumentų daugkartinei nacionalinei vizai gauti;
 • mažiau formalumų nagrinėjant dokumentus (patikrinimai atliekami tik dėl užsieniečio, įmonė pakartotinai nebetikrinama);
 • užsienietis, pateikdamas prašymą dėl vizos, turi pateikti mažiau dokumentų, t. y. nereikia pateikti leidimo dirbti, darbo sutarties kopijos, pakankamų lėšų turėjimą patvirtinančių dokumentų;
 • sutrumpėja prašymų išduoti nacionalinę vizą nagrinėjimo terminai;
 • darbdaviai greičiau įdarbins reikiamus specialistus

Vizos išdavimo tvarkos aprašo pakeitimus rasite ČIA

Kas gali būti įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą?

Į Patvirtintų įmonių sąrašą gali būti įtraukti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, jeigu jie tenkina visus privalomuosius kriterijus ir bent 4 iš papildomų kriterijų. Įmonė į sąrašą yra įtraukiama 3 metams ir gali būti iš jo pašalinta, jeigu nebeatitinka kriterijų arba pažeidžia įsipareigojimus. Patvirtintų įmonių sąrašą sudaro Migracijos departamentas prie vidaus reikalų ministerijos.  Atkreipiame dėmesį, kad įmonės, nepatekusios į Patvirtintų įmonių sąrašą, ir toliau galės įdarbinti užsieniečius iki šiol buvusia įprasta tvarka.

Daugiau informacijos: http://www.migracija.lt/index.php?1840918760

Kaip pateikti prašymą dėl įtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą?

Jeigu prašymą teikiantis juridinis asmuo yra darbdavių organizacijos, delegavusios atstovus į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą, narys, kartu su prašymu įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą jis privalo pateikti šios darbdavių organizacijos rekomendacinį raštą.

Kaip gauti darbdavių organizacijos rekomendaciją?

Jeigu įmonė yra neasocijuota LPK narė (LPK neasocijuotų narių sąrašas: http://www.lpk.lt/neasocijuoti-nariai/ )  arba asociacijos, kuri priklauso Lietuvos pramonininkų konfederacijai,  narė (LPK šakinės asociacijos: http://www.lpk.lt/sakines-asociacijos/ ir regioninės asociacijos: http://www.lpk.lt/regionines-asociacijos/ ), ji gali tiesiogiai kreiptis į LPK administraciją dėl rekomendacijos išdavimo. Tokiu atveju reikia užpildyti paraišką (Priedas Nr. 1) ir ją, kartu su visais lydinčiais dokumentais siųsti el. p.: migracija@lpk.lt. Gavus rekomendaciją, ta pati paraiškos forma galės būti teikiama Migracijos departamentui.

Lietuvos pramonininkų konfederacija per 10 d.d. įvertinusi pateiktus, turimus ir viešai prieinamus duomenis išduoda arba neišduoda rekomendacinį raštą, kurį siunčia paraiškoje nurodytu elektroniniu įmonės paštu.

Ką reikia žinoti pildant paraišką dėl rekomendacijos gavimo?

Norint gauti rekomendaciją, įmonei būtina atitikti privalomuosius ir bent 4 papildomus kriterijus iš dešimties:

 1. Juridinis asmuo vykdo Lietuvos Respublikoje veiklą, kuria siekiama pelno, ne trumpiau kaip 3 metus.
 2. Juridiniame asmenyje pastarųjų 2 metų iki prašymo įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą pateikimo dienos laikotarpiu visą darbo laiką vienu metu dirbo ne mažiau kaip 3 užsieniečiai, ir šie užsieniečiai dirbo ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Kartu su paraiška reikia pateikti paraiškoje įvardintų asmenų darbo sutartis ir sutarčių priedus, jeigu jos buvo tęsiamos arba po tam tikro laiko sudaromos neterminuotos.

 1. Juridiniame asmenyje dirba daugiau kaip 10 darbuotojų ir jiems mokamas darbo užmokestis, sumokant privalomus mokesčius ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.
 2. Juridinio asmens pajamos sudaro ne mažiau kaip 500 000 eurų per metus.
 3. Juridinio asmens mokamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis yra ne mažesnis nei Lietuvos statistikos departamento paskutinis paskelbtas metinis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį.

Paraiškoje įvardinkite ekonominę veiklos rūšį.

 1. Juridinio asmens kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip vieno milijono eurų sumą.

Kartu su paraiška turi būti atsiunčiama nepriklausomo auditoriaus išvada.

 1. Juridinis asmuo su Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba jos įgaliota institucija Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo nustatyta tvarka yra sudaręs investicijų sutartį. Šiuo atveju juridinis asmuo prie prašymo įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą gali pridėti įrodymus apie sudarytą investicijų sutartį.
 2. Juridinis asmuo, siekiantis įdarbinti užsieniečius, vykdo veiklą, kuri licencijuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paraiškoje turi būti įrašytas galiojančios licencijos numeris ir atsiųsta licencijos kopija.

 1. Juridinio asmens vykdomai veiklai užtikrinti yra būtinas įdarbinimas darbuotojų, turinčių profesijas, įtrauktas į Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą.

Paraiškoje turi būti įrašytas 6 skaitmenų kodas. Tikslius kodus galima rasti šioje svetainėje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a606a180e57b11e7acd7ea182930b17f

 1. Juridinis asmuo tenkina skaidrumo kriterijus:
 • viešai įsipareigoja nepažeisti su juridinio asmens veikla susijusių teisės normų;
 • atskleidžia savo dukterinių ir asocijuotų įmonių sąrašą. Jei juridinis asmuo tokių įmonių neturi, tai nurodo viešai;
 • skelbia juridinio asmens pelno prieš apmokestinimą dydį;
 • turi akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą atitikties sertifikatą.

 Kokiais atvejais rekomendacija gali būti neišduodama?

LPK turi teisę neišduoti rekomendacinio rašto, jeigu įmonė:

 • atitinka mažiau nei keturis iš dešimties Aprašo 109 p. nustatytų papildomų kriterijų;
 • turi pagrindo manyti, kad įmonė neatitinka Apraše 108 p. nustatytų pagrindinių kriterijų;
 • pateikė neteisingus ir/ar klaidinančius duomenis;
 • įmonė arba asociacija, kuriai priklauso įmonė, laiku nemoka LPK narystės mokesčio.

 Ką daryti gavus LPK rekomendaciją?

Rekomendacija, kartu su nustatytos formos prašymu (Priedas Nr. 1, žemiau ) teikiama Migracijos departamentui paštu ar elektroniniais ryšiais. Elektroniniais ryšiais siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Priedas Nr. 1

Daugiau informacijos:

migracija@lpk.lt