Lietuvos pramonininkų konfederacija organizuoja konkursą į Tarptautinio inovacijų eksperto (-ės) pareigas ES fondų finansuojamame projekte „Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT)“.

Numatomos darbuotojo funkcijos:

 1. Projekto vykdytojų darbinių susitikimų organizavimas su tarptautinių eksperimentinės plėtros ir inovacijų (EPI)iniciatyvų darbo grupių atstovais, konkrečių iniciatyvų prie-iniciatoriais, iniciatoriais, koordinatoriais ir partneriais KIC, cPPP, CERN, ERA, ESA ir pan. srityse užsienyje, siekiant viešinti (pristatyti) Lietuvos EPI potencialą;
 2. Įmonių EPI potencialo vertinimas bei rekomendacijų parengimas dėl: (i) įmonės veiklos krypčių, siekiant padidinti EPI potencialą, įsitraukiant į tarptautines vertės kūrimo grandines, ir (ii) vertės pasiūlymo formulavimo (-us) potencialiems partneriams. Veikla apims konsultantų vizitus įmonėse; patarimų teikimą formuojant įmonių tarptautinės plėtros inovacijų strategijas; informacijos rinkimą ir analizę, konsultavimą dėl vertės pasiūlymų partneriams formulavimo ir pagrindimo ir pan.;
 3. Pasiūlymų užsienio potencialiems partneriams dėl EPI veiklų partnerystės formulavimas, partneriams siūlant įsitraukti į vertės kūrimo grandines. Veikla apims ekspertų vizitus įmonėse, ekspertų susitikimus užsienyje su potencialiais partneriais kartu vežantis konsultuojamų įmonių darbuotojus ir arba atstovus; suformuluotų įmonių tarptautinių plėtros inovacijų strategijų pristatymą; informacijos rinkimą ir analizę, vertės pasiūlymų partneriams formulavimą ir pristatymą ir pan.;
 4. Pagal konsultavimo metu identifikuotą įmonės EPI bendradarbiavimo potencialą ir poreikį parengti užsienio subjektų profilius (aprašymas, apimantis pasiūlymą partnerystei), galimai atliepiančius konsultuotos įmonės bendradarbiavimo poreikį EPI srityje. Veikla apims informacijos gaunamos iš potencialių partnerių analizę, vertinimą bei komunikacinių pranešimų rengimą; konsultavimą, vykdant EPI interesų derinimą ir derybas, ekspertų vizitus įmonėse ir kt.
 5. Parengti ir sudaryti projektinius EPI pasiūlymus bei EPI partnerystės sutartis dėl bendradarbiavimo, inicijuojant ir (arba) įgyvendinant konkrečią EPI iniciatyvą (projektą), nukreiptą į įsijungimą į tarptautines vertės grandines. Projekto veikla apims informacijos, reikalingos parengti projektinius pasiūlymus rinkimą ir analizę; konsultavimą dėl EPI veiklų struktūros ir turinio pasiūlymuose; konsultacijas dėl EPI srities teisinių susitarimų reglamentavimo ir įforminimo, ekspertų vizitus įmonėse ir kt.

Reikalavimai kandidatams į pareigas:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Būti susipažinusiam su inovacijų procesais, principais ir raida, teisės aktais, priemonėmis bei programomis, skatinančiomis ar remiančiomis inovacijų vystymą ir plėtrą;
 3. Turėti valstybių ir (arba) įmonių ir (arba) Europos tyrimų centrų ar pan. institucijų atstovavimo patirties Europos Komisijoje ir arba turėti patirties konkrečių iniciatyvų teikimo patirties prie-iniciatorių, iniciatorių, koordinatorių struktūrose ir arba turėti tarptautinės lobizmo patirties ir arba pan. patirties;
 4. Per paskutinius penkerius metus turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų inovacijų paramos ir (ar) inovacijų konsultacinių paslaugų teikimo ir (ar) inovacijų diegimo ir (ar) kūrimo patirtį ir per paskutinius trejus metus turi būti konsultavęs daugiau kaip 5 MTEP ir (ar) inovacijų veiklas vykdžiusias įmones minėtais klausimais;
 5. Turi turėti ne mažiau kaip penkių įmonių, veikiančių ne trumpiau kaip penkerius metus, konsultuotų inovacijų paramos ir (ar) inovacijų konsultacinių paslaugų, MTEP ir (ar) inovacijų klausimais, teigiamus atsiliepimus (vertinimus);
 6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
 7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose;
 8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, rengti išvadas;
 9. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turėti gerus viešojo kalbėjimo įgūdžius;
 10. Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu;

Privalomi pateikti dokumentai: Gyvenimo aprašymas, reikalaujamą kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai.

Dokumentus konkursui siųsti el. paštu registracija@lkp.lt iki š. m. sausio 23 d. imtinai.