LIETUVOS PRAMONININŲ KONFEDERACIJOS
GARBĖS KODEKSAS

1. Bendroji dalis

1.1. Garbės kodeksas – dorovės normų, kurių laikymasis užtikrina garbingą Lietuvos pramonininkų konfederacijos narių elgesį, visuma.
1.2. Garbingas elgesys – asmens poelgių visuma, kuri neprieštarauja visuomenėje pripažintoms ir galiojančioms dorovės ir teisės normoms.

2. Garbės Kodekso tikslai ir uždaviniai

2.1. Garbės kodekso paskirtis – siekti Lietuvos pramonininkų konfederacijos narių garbės ir orumo prioriteto, panaudojant Lietuvos pramonės suklestėjimui etikos, moralės ir dorovės galią. Šis siekis įgyvendinamas panaudojant visuomenėje galiojančias dorovės ir teisės normas bei jų sampratas. Garbės kodeksas taikoma visiems be išimties Lietuvos pramonininkų konfederacijos nariams.
2.2. Remdamasi Lietuvos žmonių pripažintomis dorovės ir teisės normomis, Lietuvos pramonininkų konfederacija siekia padėti savo nariams ugdyti demokratiškumą, ūkinės veiklos kultūrą, derinti interesus, siekti santarvės, humaniškų tarpusavio santykių.
2.3. Lietuvos pramonininkų konfederacija skelbia, kad nario statusas įpareigoja kiekvieną Lietuvos pramonininkų konfederacijos narį Lietuvos ir visuomenės interesus laikyti aukštesnėmis vertybėmis negu ūkiniai, grupiniai, asmeniniai ar partiniai interesai.
2.4. Remdamasi Lietuvos žmonių dorovės ir teisės normomis, Lietuvos pramonininkų konfederacija įsipareigoja, reikalui esant, analizuoti ir įvertinti Lietuvos pramonininkų konfederacijos narių (jų vadovų ir įgaliotų atstovų) elgesį.

3. Garbės kodekso taikymo procedūra

3.1. Garbės kodekso taikymą kuruoja Referentas etikos ir moralės klausimais (toliau – Referentas).
3.2. Referentą skiria Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinis direktorius Prezidiumo teikimu. Referentas skiriamas visuomeniniais pagrindais.
3.3. Referentas:
3.3.1. Nuolat analizuoja Lietuvos masinės informacijos priemonių publikacijas apie Lietuvos pramonininkų konfederacijos narių veiklą;
3.3.2. Apibendrina publikacijas apie veiklą, neatitinkančią garbingo elgesio sampratos;
3.3.3. Tiria Lietuvos pramonininkų konfederacijos narių ir vykdomosios direkcijos pateiktą informaciją.
3.4. Asmenys, turintys informacijos apie Lietuvos pramonininkų konfederacijos narių veiklą, galimai pažeidžiančią Garbės kodekso nuostatas, ją pateikia Lietuvos pramonininkų konfederacijos generaliniam direktoriui, kuris perduoda informaciją Referentui.
3.5. Gavęs informaciją apie Lietuvos pramonininkų konfederacijos nario veiklą, galimai pažeidžiančią Garbės kodekso nuostatas, Referentas per 30 kalendorinių dienų turi išanalizuoti pateiktą informaciją ir suformuluoti išvadas. Referento išvados pateikiamos Lietuvos pramonininkų konfederacijos generaliniam direktoriui.
3.6. Referentui ištyrus informaciją apie Lietuvos pramonininkų konfederacijos nario veiklą ir padarius išvadas, jog veikla atitinka Garbės kodekso nuostatas, informaciją apie atliktą tyrimą Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinis direktorius pateikia artimiausiame Prezidiumo posėdyje. Prezidiumas turi teisę balsų dauguma nepritarti Referento išvadoms ir inicijuoti pakartotinį tyrimą.
3.7. Referentui ištyrus informaciją apie Lietuvos pramonininkų konfederacijos nario veiklą ir padarius išvadas, jog veikla neatitinka garbingo elgesio sampratos ir Garbės kodekso nuostatų, išvados ir tyrimo medžiaga turi būti pateikta artimiausiame Prezidiumo posėdyje.
3.8. Sprendimą dėl Lietuvos pramonininkų konfederacijos nario, pažeidusio Garbės kodekso nuostatas, atsakomybės priima Prezidiumas vadovaudamasis Lietuvos pramonininkų konfederacijos įstatų 4.7.1. ir 5.7.2. punktais.