• Event Time:
  • Location: Lietuvos pramonininkų konfederacija

Konsultacijos / diskusija tema: “Dėl tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistemos bei LT nacionalinio investicijų tikrinimo mechanizmo suderinamumo, poveikio investicijoms bei įmonėms”.

Data: 2018 m. vasario 19 d.

Laikas: 13:00 – 15:00

Vieta: A. Vienuolio g. 8, Vilnius / Lietuvos pramonininkų konfederacija, 4 a. salė (402)

Diskusijoje dalyvauja:

Arūnas Laurinaitis, LPK viceprezidentas, Eksporto ir užsienio ryšių komiteto pirmininkas;

Arnoldas Pranckevičius, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas;

Sylvia Baule, Europos Komisijos Prekybos generalinio direktorato Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Dr. Laima Andrikienė, Europos Parlamento narė;

Vytautas Bakas, LR Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas

Alminas Mačiulis, LRV kancelerio pirmasis pavaduotojas;

Marius Skuodis, LR Ūkio viceministras;

Albinas Zananavičius, LR Užsienio reikalų viceministras;

Gintaras Morkis, LPK / Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Briuselyje narys;

Mantas Katinas,  „Invest Lithuania“ generalinis direktorius;

Vidmantas Janulevičius, LPK viceprezidentas, SIA “Global BOD Group” Valdybos pirmininkas;

Linas Sabaliauskas, Koncerno Achemos grupė generalinis direktorius;

Robertas Čiočys / Povilas Žukauskas, Advokatų kontoros Ellex Valiūnas asocijuotas partneris.

Europos Komisijos pasiūlymo priimti Reglamentą tikslas – sudaryti valstybėms narėms geresnes galimybę tikrinti tiesiogines užsienio investicijas saugumo ir viešosios tvarkos sumetimais. Investicijos turėtų būti tikrinamos, jei jos bus susijusios su ypatingos svarbos technologijomis, ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, ypatingos svarbos produktų tiekimo saugumu, arba jei jos suteiks investuotojui galimybę kontroliuoti prieigą prie neskelbtinos informacijos arba jeigu investuotojas bus kontroliuojamas kitos šalies Vyriausybės.

Patikrinimą turės atlikti investiciją gaunanti valstybė narė bendradarbiaudama su Europos Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis, išskyrus investicijas, kurios turi įtakos Sąjungos intereso projektams arba programoms mokslinių tyrimų (programa „Horizontas 2020“), kosmoso („Galileo“), transporto, energetikos bei telekomunikacijų tinklų (transeuropinių tinklų – TEN) srityse, kurias tikrins Komisija. Pasiūlymas dėl reglamento grindžiamas Suraties dėl Europos Sąjungos Veikimo (SESV) 207 straipsniu.

ES lygmens investicijų tikrinimo sistema turėtų užtikrinti skaidrumą ir nuspėjamumą investuotojams ir nacionalinėms vyriausybėms. Ji turėtų būti pagrįsta nacionaliniais tikrinimo mechanizmais, kurie jau egzistuoja 12 valstybių narių. Nenumatoma, kad sistema turės  poveikį ES šalių galimybėms priimti naujų tikrinimo mechanizmų arba pasirinkimui neturėti tokių nacionalinių mechanizmų. Numatoma, kad europinė sistema išlaikys būtiną nacionalinį lankstumą priimant sprendimus dėl tiesioginių užsienio investicijų. Tikrinant investicijas galutinį žodį tars valstybės narės.

Siūlomam reglamentui dėl tiesioginių užsienio investicijų į ES tikrinimo turi pritarti Europos Parlamentas ir Taryboje ES valstybės narės (įprasta teisėkūros procedūra).

Siekiant neprarasti laiko, Europos Komisija siūlo tuo pačiu metu imtis veiksmų dėl dviejų papildomų priemonių.

Pirma, Komisija sukūrė koordinacinę grupę dėl tiesioginių užsienio investicijų į ES, kuri aprėps visus klausimus, kuriems taikomas siūlomas tikrinimo reglamentas, tačiau ši grupė taip pat bus platesnių diskusijų forumas. Jos platūs įgaliojimai apims ir sektorių bei turto, turinčio strateginę reikšmę saugumui, viešajai tvarkai ir (arba) ypatingos svarbos turto kontrolei nacionaliniu, tarpvalstybiniu ar Europos lygmeniu, identifikavimą. Grupei pirmininkaus Komisija, o ją sudarys visų valstybių narių atstovai.

Grupė keisis informacija ir geriausia praktika, taip pat tiesioginių užsienio investicijų analizėmis. Joje bus aptariami tokie klausimai kaip, pavyzdžiui, trečiųjų šalių subsidijos ir kita praktika, palengvinanti strateginius įsigijimus.

Antra, iki 2018 m. pabaigos Komisija atliks nuodugnią tiesioginių užsienio investicijų srautų į ES analizę, daugiausia dėmesio skirdama tokiems strateginiams sektoriams bei įmonėms kaip energetika, kosmosas, transportas, informacinės  ir kitos technologijos, ypatingos svarbos infrastruktūros objektai, neskelbtini duomenys, kurių kontroliavimas gali kelti susirūpinimą dėl saugumo arba viešosios tvarkos priežasčių. Tai ypač pasakytina apie atvejus, kai investuotoją valdo ar kontroliuoja trečioji šalis arba kai jis naudojasi didelėmis valstybinėmis subsidijomis. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Komisija surinks išsamius duomenis, išanalizuos tendencijas ir įvertins investicijų poveikį, įskaitant atlikdama atvejų tyrimus.

Renginio programa

Registracija čia

Daugiau informacijos: Jūratė Balytovienė, jurate@lpk.lt 865621930